ESG News

Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Каква е разликата между CSRD и CSDDD?

Двете директиви са тясно свързани помежду си и се допълват

Споделяне:

Регламентите за отчитане на устойчивостта могат да бъдат много объркващи, но се очаква глобален напредък относно повишаването на осведомеността и прозрачността на изискванията за докладване на нефинансова информация в годишния финансов отчет на компаниите. Идеята е бизнесът да възприеме по-устойчиви практики, а инвеститорите да бъдат защитени от т.н. грийнуошинг, или с други думи от подвеждащи твърдения относно резултати на компании в сферата на екологичното, социално и корпоративно управление (ESG).

Две от важните за бизнеса директиви са Директивата за отчитане на корпоративната устойчивост (CSRD) и Директивата за надлежна проверка на корпоративната устойчивост (CSDDD). С тези директиви компаниите вече нямат възможност да избират коя информация за устойчивост да споделят. Вместо това те ще бъдат законово задължени да събират цялата необходима информация и да докладват за всички проблеми, свързани с устойчивостта, които засягат техните дейности.

CSRD и CSDDD са тясно свързани помежду си и се допълват. Двете директиви имат сходна цел – да осигурят прозрачност на компаниите по цялата верига на доставки. CSRD е предназначен за компании в рамките на ЕС, докато CSDDD не спира до границите на Европейския съюз. Директивата важи както за компании от ЕС, така и за компании извън ЕС и обхваща техните действия не само в Европа, но и навсякъде, където оперират и доставят в световен мащаб. CSDDD изисква от компаниите да поемат екологична и социална отговорност, докато CSRD гарантира, че европейските компании са прозрачни по отношение на това. Намерението е компаниите да ги прилагат заедно (ако попадат и в двете директиви).

Кого засяга CSRD?

Директивата за отчитане на корпоративната устойчивост (CSRD) установява насоки за докладване за това как компаниите трябва да съобщават информация за своите усилия и практики за устойчивост. Тези насоки са посочени в Европейските стандарти за отчитане на устойчивостта (ESRS). Основната цел на CSRD е да осигури последователно и сравнимо отчитане на ефективността на ESG.

CSRD засяга компании от ЕС, които отговарят на две от следните три уловия: имат над 250 служители, над 40 милиона евро нетен оборот или над 20 милиона евро в активи. В ЕС ще бъдат засегнати около 50 000 компании, или почти пет пъти повече от старото законодателство на Директивата за нефинансово отчитане (NFRD). Съгласно по-всеобхватната рамка на CSRD, компаниите трябва да разкрият своите социални и екологични въздействия, като следват стандартите за устойчивост на ЕС, със сериозни одити, за да осигурят надеждност. Засегнатите компании ще трябва да приложат новите правила за първи път през финансовата 2024 г. за отчети, които ще бъдат публикувани през 2025 г.

На 1 януари 2026 г. малки и средни предприятия (МСП), листвани на борсата или компании с между 10 и 250 служители и 20 млн. евро приходи ще трябва да започнат да се отчитат съгласно изискванията на CSRD за финансовата 2026 г. Новите правила ще гарантират, че потребителите и инвеститорите имат достъп до информацията, от която се нуждаят, за да оценят рисковете, произтичащи от изменението на климата и други проблеми, свързани с устойчивостта. Също така ще се създаде култура на прозрачност по отношение на въздействието, което компаниите имат върху хората и околната среда. И накрая, разходите за отчитане ще бъдат намалени за компаниите в средносрочен до дългосрочен план чрез обединяване на информацията, която ще бъде предоставена.

От 2029 г. директивата ще има задължителен характер и за предприятия от трети държави с оборот над 150 млн. евро, които имат голямо дъщерно дружество в ЕС.

Компаниите ще трябва да докладват по-широко по теми, фокусирани върху устойчивостта, включително въпроси, свързани с околната среда. социалната отговорност, зачитане на човешките права, антикорупционни мерки, разнообразие в борда и други. Предприятията също така вече ще трябва да докладват за това как екологичните и социалните въпроси влияят на собственото им развитие и как техните операции влияят на околната среда и обществото –или т.н. „двойна същественост“.

Директивата за комплексна проверка на корпоративната устойчивост (CSDDD)

CSDDD е предложение на ЕС, което ще изисква от компаниите да правят надлежна проверка в собствените си бизнес направления и в своите „вериги за стойност“, за да предотвратят или сведат до минимум нарушения на правата на човека или определени рискове за околната среда. Целта на CSDDD е да гарантира, че предприятията поемат отговорност за отрицателните въздействия от своите дейности.

Директивата за комплексна проверка на корпоративната устойчивост засяга големите компании от ЕС и компании извън ЕС с големи предприятия в ЕС. Тази директива установява единен стандарт за целия ЕС, който принуждава компаниите от ЕС и извън ЕС да установят стратегии за надлежна проверка по отношение на правата на човека и проблемите на околната среда. Той изисква компаниите да идентифицират и да се справят с неблагоприятните въздействия върху правата на човека и околната среда в рамките на своите операции, дъщерни дружества и вериги за доставки.

CSDDD определя няколко мерки, които трябва да се предприемат, за да изпълни дружеството задълженията си за надлежна проверка:

  • Предприемане на подходящо управление на риска чрез интегриране на надлежна проверка в политиките
  • Извършване на анализи на риска за идентифициране на действителни или потенциални неблагоприятни въздействия
  • Предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия и прекратяване на действителните неблагоприятни въздействия и/или минимизиране на тяхната степен
  • Създаване и поддържане на процедура за оплаквания
  • Мониторинг на ефективността на тяхната политика и мерки за надлежна проверка
  • Публично съобщаване на предприетите надлежни проверки
  • Създаване на планове за климатичен преход, съобразени с целите на Парижкото споразумение

 

Проектопредложението за директивата е одобрено от Европейския парламент на 1 юни 2023 г. След гласуването ще започнат преговори със страните членки на ЕС. Тези преговори ще се съсредоточат основно върху разногласията около обхвата на новите правила и графика за тяхното прилагане. Една от най-спорните точки в текущите преговори е включването на финансите. Докато Европейският парламент първоначално гласува в подкрепа на задължителните правила за надлежна проверка, обхващащи финансовите институции, включително мениджъри на активи и институционални инвеститори, държавите-членки първоначално избраха да изключат сектора.

Франция се противопостави на включването на финансите и настоява да се даде на страните от ЕС избор да включат или изключат финанси при транспонирането на директивата в националното законодателство.

Предложението в момента се обсъджа от ЕК и се очаква да бъде прието тази година. В зависимост от резултатите от преговорите е напълно възможно задълженията за надлежна проверка да започнат да се прилагат още през 2025 г.

Стандартите зад тези разпоредби

Наредбите и стандартите често се бъркат. Регламентите изискват от компаниите да направят нещо, докато стандартите предоставят еталон за това какво трябва да се направи. Например регламентът CSRD изисква предприятия с определен размер и оперативен капацитет да докладват по теми за устойчивост. Стандартите, които са в основата на този регламент, са създадени от Европейската консултативна група за финансово отчитане (EFRAG).

За разкриване на информация, свързана с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR) има няколко доброволни стандарта и норми, които компаниите могат да използват. Те включват тези, създадени от GRI, CDSB, SASB и CDP. ISSB се стреми да обедини тези стандарти в глобален и последователен стандарт, който ще намали тежестта и двойното отчитане за бизнеса и ще предостави на инвеститорите информацията, от която се нуждаят, за да вземат информирани решения за техния капитал.

Цифрови данни

Компаниите трябва да изготвят своите финансови отчети и декларация за управление във формат XHTML в съответствие с разпоредбите на ESEF и таксономията на ЕС, след което цифрово да „маркират“ своята отчетена информация за устойчивост съгласно система за цифрова категоризация, определена от Регламента за CSRD (или използвайки ESG софтуер, който може автоматично да маркира и форматира данни).

Гарантиране от трета страна: От организациите, докладващи съгласно CSRD, също ще се изисква да потърсят „ограничено“ уверение за информацията за устойчивост, която разкриват, от неутрална, доверена и опитна трета страна, която преглежда данните. „Ограничената“ увереност е по-малко строга от финансовия одит, но все пак изисква работа с независима партньорска организация или одитор за отчитане на устойчивостта

Научете повече за форума ESG & FRIENDS на: https://events.economic.bg/

ESG&Friends 2024

Запишете се за нашия бюлетин

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ