ESGnews


E… S… G

Три латински букви, които за мнозина все още са само това. Но за глобалния корпоративен свят те вече имат ново, ключово значение. Акронимът ESG означава Еnvironmental, Social and Governance (Екологично, Социално и Корпоративно управление) и представя трите аспекта на бизнеса, които се смятат за ключови фактори при измерването на устойчивостта на една компания.

Зад буквата E стои приносът на компанията за справяне с изменението на климата, намаляването на въглеродните емисии, управлението на водните ресурси и отпадъците, повишаването на енергийната ефективност и други действия, насочени към справяне с глобалното затопляне и намаляване на емисиите на парникови газове.

Зад S са правата на човека, съвременните трудови стандарти, както и здравословните и безопасни условия на труд. Една устойчива компания подкрепя служителите си, клиентите си, партньорите си, местните общности и обществото като цяло.

А при буквата G са прозрачното управление на компанията, което балансира интересите между всички страни и дългосрочно създава стойност и устойчивост на бизнес модела. Тук се включва и борбата с корупцията, данъчната прозрачност, управлението на риска и др.

ESGnews.bg е първата истинска медийна ESG платформа в България, част от групата на икономическия сайт Economic.bg. Екипът си е поставил за цел да повиши интереса на бизнеса и институциите в България към необходимостта и ползите от прилагането на ESG политиките и спазването на новите критерии за устойчивост.

Добрите корпоративни примери ще бъдат извеждани на преден план в опит да стимулираме в България добрите практики, които се превръщат в норма на корпоративно поведение на Запад.

И, разбира се, да направим Планетата едно по-добро място за живеене.