ESG News

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните или Регламент (ЕС) 2016/679) се прилага от 25.05.2018 г. на територията на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП), включително на територията на Република България. Регламентът разширява и доразвива правната уредба, засягаща физическите лица на територията на ЕС и ЕИП, като същевременно подчертава важността на закрилата на личните данни в условията на модерното информационно общество, в което обменът на данни е един непрекъснат процес, на който се основава нормалното функциониране на това общество и въвежда нови завишени изисквания за обработването на лични данни.

„Бранд Медия България“ ЕООД, вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК 203504300, със седалище и адрес на управление: гр. София 1111, община Столична, район Слатина, жк. Яворов, бл. 73, ет. 6, ап. 11 („Бранд Медия България“ ЕООД) е администратор на лични данни и като такъв спазва стриктно нормативните изисквания за обработване и защита на личните данни, не споделя или разкрива лични данни и информация по неразрешен начин, гарантира сигурността на предоставените лични данни и информация, както и предоставяне на прозрачна информация, комуникация и условия за упражняване на правата на субектите на данни.

„Бранд Медия България“ ЕООД събира, съхранява и обработва по друг начин следните основни категории лични данни:

 

от следните основни категории субекти на данни, а именно:

 

При обработването на лични данни „Бранд Медия България“ ЕООД спазва следните принципи, а именно личните данни да са:

 

С настоящото „Бранд Медия България“ ЕООД Ви уведомява, че в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство за защита на личните данни, Вие, в качеството Ви на субект на данни, имате право да бъдете информиран/а по въпросите, свързани с обработването на Вашите лични данни, право на достъп до личните Ви данни, право на коригиране и допълване на събраните и предоставени от Вас лични данни, включително чрез добавяне на декларация, право на изтриване на обработваните от „Бранд Медия България“ ЕООД Ваши лични данни (правото „да бъдеш забравен“), право да ограничите обработването на Вашите лични данни, право на преносимост на Вашите лични данни, право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни и права, свързани с автоматизираното вземане на индивидуални решения, включително профилиране. „Бранд Медия България“ ЕООД съдейства за упражняването на правата на субекта на данните.

В случай че считате, че Вашите лични данни се обработват в нарушение на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 и/или на действащото национално законодателство за защита на личните данни, Вие, в качеството Ви на субект на данни, имате право да подадете жалба до надзорен орган, какъвто в Република България е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), чиито контакти са следните: