ESG News

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.: Комисията одобрява първите стратегически планове

С реформираната политика финансирането ще се разпределя по-справедливо за малките и средни семейни стопанства, както и за младите фермери

Споделяне:

Европейската комисия съобщи, че на 31 август 2022 г. е одобрила първия пакет от стратегически планове за Обща селскостопанска политика за седем държави: Дания, Финландия, Франция, Ирландия, Полша, Португалия и Испания. Това е важна стъпка за прилагането на новата Обща селскостопанска политика (ОСП) от 1 януари 2023 г., която е предназначена да оформи прехода към устойчив, издръжлив и модерен европейски селскостопански сектор.

Ползите от новата рамка са много. С реформираната политика финансирането ще се разпределя по-справедливо за малките и средни семейни стопанства, както и за младите фермери. Освен това фермерите ще бъдат подпомогнати да възприемат нови иновации, от прецизно земеделие до агроекологични производствени методи. Като подкрепя конкретни действия в тези и други области, новата ОСП може да бъде крайъгълният камък за продоволствената сигурност и земеделските общности в Европейския съюз.

Какво включва новата ОСП?

Новата ОСП включва по-ефективен начин на работа. Страните от ЕС ще прилагат национални стратегически планове за ОСП, съчетаващи финансиране за подпомагане на доходите, развитие на селските райони и пазарни мерки. При разработването на своя стратегически план за ОСП всяка държава-членка избра от широк набор от интервенции на ниво ЕС, като ги приспособи и насочи към техните специфични нужди и местни условия. Комисията оценява дали всеки план надгражда десетте ключови цели на ОСП, които засягат споделени екологични, социални и икономически предизвикателства. Следователно плановете ще бъдат в съответствие със законодателството на ЕС и следва да допринесат за целите на ЕС в областта на климата и околната среда, включително относно хуманното отношение към животните, както е посочено в стратегиите на Комисията „От фермата до вилицата“ и „Биоразнообразие“.

Комисарят по земеделието Януш Войчеховски каза: „Сега сме една крачка по-близо до въвеждането на нова ОСП за следващите пет години. Тази стъпка идва в решаващ момент, когато значението на предоставянето на стабилна подкрепа за нашия земеделски сектор стана напълно ясно. Фермерите са изправени пред предизвикателна среда, белязана от рязкото увеличение на производствените разходи поради руската агресия в Украйна, както и скорошната лятна суша. Земеделието е дългосрочен бизнес и европейските фермери трябва да имат ясна правна и финансова рамка за бъдещето.

Новата ОСП ще ни помогне да поддържаме стабилен поминък в селското стопанство и дългосрочна продоволствена сигурност чрез насърчаване на интелигентен, конкурентен, устойчив и диверсифициран селскостопански сектор. Поздравявам упоритата работа на държавите-членки за финализиране на техните планове и подкрепа на техните селскостопански сектори. Комисията ще продължи да предоставя насоки, за да използваме по най-добрия начин това, което ОСП може да предложи за нашите фермери, селските общности и нашите граждани като цяло.“

Финансиране

ОСП ще се възползва от 270 милиарда евро финансиране за периода 2023-2027 г. Седемте плана, одобрени днес, представляват бюджет от над 120 милиарда евро, включително над 34 милиарда евро, предназначени изключително за екологични и климатични цели и екосхеми. Тази сума може да се използва за насърчаване на полезни практики за почвата и за подобряване на управлението на водата и качеството на пасищата, например. ОСП може също да насърчава залесяването, предотвратяването на пожари, възстановяването и адаптирането на горите.

Фермерите, участващи в екосхеми, могат да бъдат възнаградени, наред с другото, за забрана или ограничаване на употребата на пестициди и ограничаване на ерозията на почвата. Между 86% и 97% от националната използвана земеделска площ ще се обработва при добри земеделски и екологични условия. Значително финансиране също ще подпомогне развитието на органичното производство, като повечето страни се стремят да удвоят или дори утроят своите земеделски площи. Райони с природни ограничения, като например в планините или на брега, ще продължат да се възползват от специално финансиране за поддържане на селскостопанска дейност.

Предизвикателствата

В контекста на енергийната криза и продължаващия скок на суровините, Комисията прикани държавите членки да използват всички възможности в своите стратегически планове за ОСП за укрепване на устойчивостта на техния селскостопански сектор с цел насърчаване на продоволствената сигурност. Това включва намаляване на зависимостта от синтетичните торове и увеличаване на производството на възобновяема енергия, без да се подкопава производството на храни, както и насърчаване на устойчиви производствени методи.

Обновяването на поколенията е едно от основните предизвикателства пред европейското земеделие през следващите години. От съществено значение е земеделският сектор да остане конкурентоспособен и да увеличи привлекателността на селските райони. Специфичната подкрепа за млади фермери заема видно място във всеки одобрен план с над 3 милиарда евро, които ще достигнат директно до младите фермери в седемте страни. Фондовете за развитие на селските райони ще подкрепят хиляди работни места и местни предприятия в селските райони, като същевременно подобряват достъпа до услуги и инфраструктура, като широколентов достъп. В съответствие с дългосрочната визия за селските райони на ЕС, нуждите на жителите на селските райони ще бъдат адресирани и от други инструменти на ЕС като Механизма за възстановяване и устойчивост (RRF) или Европейската структура.

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ