ESG News

Какво е въздействието на системата CPVR върху икономиката и околната среда?

Правна закрила на сортовете растения има потенциал да подпомагане постигането на целите на Зеления пакт на Европейската комисия

Споделяне:

Системата на Европейския съюз за правна закрила на сортовете растения (CPVR), управлявана от Службата на Общността за сортовете растения (CPVO), предвижда единна правна закрила на сортовете растения в ЕС.

В настоящото проучване се определя количествено икономическият принос на системата CPVR в Европейския съюз. Въпреки че е аналогично на проучванията на EUIPO относно икономическия принос на другите права върху интелектуалната собственост, в него са отчетени специфични аспекти на селското стопанство и градинарството, като приноса на системата за правна закрила на сортовете растения за конкурентоспособността на земеделските стопани и производителите в ЕС в световен мащаб.

В проучването се разглежда и потенциалът на системата CPVR за подпомагане постигането на целите на Зеления пакт на Европейската комисия, по-специално:

  • Неутрална по отношение на климата Европа;
  • Екосистеми и биологично разнообразие, за да се вземат мерки за опазването на околната среда и да се допринесе за спиране на загубата на биологично разнообразие;
  • Стратегия „От фермата до трапезата“, за да се гарантира производството на устойчиви, хранителни и висококачествени храни по цялата верига за създаване на стойност, като същевременно се гарантира продоволствената сигурност чрез сигурност на семената;
  • НИРД и иновации.

Взема се предвид и потенциалният принос към целите за устойчиво развитие (ЦУР) на Организацията на обединените нации (ООН).

В проучването се констатира, че системата CPVR е допринесла за растежа на производството в селското стопанство на ЕС от 1995 г. насам, въпреки че използването на суровини през този период намалява с 0.5% годишно за обработваемите култури и с 1% годишно за градинарството (плодове и зеленчуци) и декоративните растения. Въпреки че част от този напредък се дължи на селекцията на растения като цяло, в проучването се изчислява делът, който може да бъде отнесен към системата CPVR.

Основната констатация по отношение на производството е, че при липса на системата CPVR през 2020 г. производството на обработваеми култури в ЕС би било с 6.4 % по-ниско, производството на плодове би било с 2.6% по-ниско, това на зеленчуците би било с 4.7% по-ниско и накрая, производството на декоративни растения би било с 15.1% по-ниско.

Казано по друг начин, допълнителното производство, постигнато от иновации при сортовете растения, подкрепяни от CPVR, е достатъчно, за да се хранят още 57 милиона души в световен мащаб (за обработваемите култури), 38 милиона за плодовете и 28 милиона за зеленчуците.

От макроикономическа гледна точка, без добавеното производство, което се дължи на култури, защитени от CPVR, търговската позиция на ЕС спрямо останалата част на света би се влошила (за някои култури ЕС дори може от нетен износител да се превърне в нетен вносител), а потребителите в ЕС биха се сблъскали с по-високи цени на хранителните продукти.

Допълнителната добавена стойност (т.е. приносът към БВП), генерирана от култури, защитени от CPVR, възлиза на 13 милиарда евро (7.1 милиарда за обработваеми култури, 1.1 милиарда за плодове, 2.2 милиарда за зеленчуци и 2.5 милиарда за декоративни растения). Освен това допълнителното производство на такива култури води до по-голяма заетост в селското стопанство на ЕС. В резултат на това, в сектора на обработваемите култури са заети 25 000 допълнителни работници, в сектора на градинарството 19 500 и в сектора на декоративните растения 45 000 допълнителни работници, като се постига обща пряка заетост от почти 90 000 нови работни места.

Що се отнася до непреките ефекти, растежът на заетостта в секторите нагоре и надолу по веригата (например доставка на материали за земеделските стопанства или преработка на храни) увеличава заетостта с 800 000 работни места.

Системата CPVR допринася не само за заетостта, но и за по-добро възнаграждение за създадените работни места, отколкото при отсъствието на тази система. По-конкретно, заплатите на работниците в сектора на обработваемите култури са с 12.6% по-високи, отколкото биха били при липсата на тази система, докато заплатите в сектора на градинарството са с 11% по-високи.

По този начин земеделските стопани/производителите в целия ЕС се възползват от иновациите, подкрепяни от системата CPVR. Селекционерите, които извършват НИРД, довели до тези иновации, също генерират заетост и икономическа дейност. Счита се, че дружествата, които защитават иновациите си, като ги регистрират за правна закрила на сортовете растения в Общността, наемат повече от 70 000 работници и генерират оборот от над 35 милиарда евро. Макар този икономически принос да е скромен на фона на ЕС като цяло, той е значителен в някои държави членки и региони в тези държави членки, например в региона Delft en Westland в Нидерландия.

Много от дружествата, които защитават иновациите си с правна закрила на сортовете растения в Общността, са малки и средни предприятия (МСП). Тези малки дружества (включително физическите лица, които имат регистрации в системата CPVR) представляват повече от 90% от регистриращите се в системата CPVR лица и притежават 60% от всички регистрации в CPVR, които понастоящем са в сила.

Системата CPVR има не само икономически принос за икономиката на ЕС, но също така допринася за изпълнението на целите на ЕС в областта на околната среда. Годишните емисии на парникови газове от селското стопанство и градинарството са намалели с 62 милиона тона годишно. Това съответства на общия отпечатък на емисиите на парникови газове в Унгария, Ирландия или Португалия. Освен това използването на вода в селското стопанство и градинарството е намаляло с над 14 милиарда m3 , което представлява количество вода, равняващо се на 1/3 от обема на Боденското езеро.

Накрая, като намалява въздействието върху околната среда и използването на ресурси в селското стопанство и градинарството, като увеличава доходите на земеделските стопанства и като намалява цените за потребителите, системата CPVR също така допринася за постигането на целите за устойчиво развитие на ООН.

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ