ESG News

Европейската комисия представи водещите показатели за мониторинг на Зелената сделка

ЕС обяви как ще измерва напредъка по целите на Европейския зелен пакт за околната среда и климата

Споделяне:

На 26 юли 2022 г. Комисията представи списък с водещи показатели за наблюдение на напредъка към целите на ЕС в областта на околната среда и климата – както краткосрочните до 2030 г., така и дългосрочните до 2050 г.

Новата рамка за мониторинг по Осмата програма за действие за околната среда беше създадена след на интензивни консултации със заинтересованите страни и държавите-членки. Тя цели насърчаване прозрачността и информиране за въздействието на политиката за климата и околната среда на ЕС.

Политиките на ЕС предвиждат промени, които да ни помогнат „да живеем добре според възможностите на нашата планета“. Показателите обхващат напредъка към постигане на екологично благоденствие, включително икономически и социални аспекти. Те биха могли да проправят пътя за измерване на състоянието на нашите икономики и общества въз основа на благоденствието, отвъд най-известния икономически показател — БВП.

„Имаме много амбициозни цели в областта на околната среда и климата, за да осъществим справедливия екологичен преход, от който се нуждаят Европа и светът. Но човек не може да управлява нещо, без да може да го измерва. За да знаем дали се движим в правилната посока, трябва внимателно да следим дали изпълняваме целите си. Тези показатели ще ни помогнат за това“, коментира изпълнителният вицепрезидент Франс Тимерманс, отговарящ за Европейската зелена сделка.

Основни индикатори

Основните индикатори следват структурата на Осмата програма за действие за околната среда въз основа на Европейския зелен пакт и включват два-три показателя, които са най-подходящи за политиките и са статистически надеждни за всяка от тематичните приоритетни цели до 2030 г. Те обхващат смекчаването на изменението на климата, адаптирането към изменението на климата, кръговата икономика, нулевото замърсяване и биологичното разнообразие.

Освен това списъкът включва пет показателя за измерване на напредъка по отношение на справянето с основните видове натиск върху околната среда и климата. В съответствие с целите на Европейския зелен пакт това обхваща прехода към устойчиви системи за енергия, промишленост, мобилност и храни, който трябва да осъществим през следващите години.

Сред водещите показатели също така има такива за наблюдение на напредъка по отношение на основните благоприятстващи условия, които обхващат финансирането за устойчиво развитие, принципа „замърсителят плаща“ и постепенното премахване на вредните за околната среда субсидии.

Последната глава от рамката за мониторинг включва системни индикатори, чиято цел е да се измерва напредъкът по отношение на трите измерения на екологичното благоденствие, като се обхванат икономически и социални аспекти отвъд опазването на природата.

„Ефективността на политиките зависи от тяхното изпълнение. Тези водещи показатели ще ни помогнат да осъществим политиките, договорени в рамките на Европейския зелен пакт, като хвърлят светлина върху тенденциите и улесняват информираните дискусии между създателите на политики относно областите, в които са необходими допълнителни усилия“, сподели комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс.

Европейски мониторинг

С помощта на избраните водещи показатели от 2023 г. нататък Комисията ще докладва ежегодно за постигнатия напредък въз основа на преглед, извършван от Европейската агенция за околната среда. Това докладване ще улесни ежегодния обмен между Комисията, държавите членки и Европейския парламент, който ще се провежда в съответствие с Осмата програма за действие за околната среда.

Освен това Комисията ще извърши две задълбочени оценки през времетраенето на програмата – междинен преглед през 2024 г. и окончателна оценка през 2029 г.

Комисията ще продължи да насърчава съгласуваността между водещите показатели на Осмата програма за действие за околната среда и други междусекторни инструменти за мониторинг, като например европейския семестър и мониторинга на ЕС по отношение на целите на ООН за устойчиво развитие.

Приоритетни цели

Новата осма програма, която влезе в сила на 2 май 2022 г., подкрепя и доразвива целите на Европейския зелен пакт в областта на околната среда и климата и предоставя благоприятна рамка за постигането на шест приоритетни цели:

  • постигане на целта за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и на неутралност по отношение на климата до 2050 г.;
  • подобряване на капацитета за адаптиране, повишаване на устойчивостта и намаляване на уязвимостта към изменението на климата;
  • реализиране на напредък към модел на растеж с възстановяване, отделяне на икономическия растеж от използването на ресурси и влошаването на състоянието на околната среда и ускоряване на прехода към кръгова икономика;
  • преследване на амбицията за нулево замърсяване, включително за въздуха, водата и почвата, както и за защита на здравето и благосъстоянието на европейските граждани;
  • защита, опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и увеличаване на природния капитал (по-специално въздуха, водата, почвите и горите, прясната вода, влажните зони и морските екосистеми);
  • намаляване на натиска върху околната среда и климата, свързан с производството и потреблението (по-специално в областта на енергетиката, промишленото развитие, сградите и инфраструктурата, мобилността и продоволствената система).

В продължение на над 40 години тези програми за действие осигуряват на ЕС рамки за политиките, които дават резултати и гарантират предвидими и координирани действия по отношение на политиките на Европа в областта на околната среда и изменението на климата.

Запишете се за нашия бюлетин

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ