ESG News

Най-новите ESG регулации в ЕС

Ръководство за изискванията на ЕС и наличните насоки и стандарти за отчитане на ESG показателите на предприятията

Споделяне:

ESG регулациите в Европейския съюз нарастват значително всяка година, а с тях и изискванията към бизнеса, който иска да бъде устойчив и забележим за инвеститорите в Съюза. Още през 2017 г. Европейската комисия публикува незадължителни Насоки относно оповестяването на нефинасова информация (в съответствие с член 2 от Директива 2014/95/ЕС) с цел подпомагане на предприятията, които започват своето ESG отчитане, да оповестят последователно и съпоставимо нефинансовата си информация.

Европейският съюз дава път на устойчивите финанси

Със своя план за действие относно устойчивите финанси от 2018 г. Европейската комисия цели създаване на пътна карта за устойчиво финансиране в три категории: 1. Пренасочване на капиталовите потоци към по-устойчива икономика; 2. Интегриране на устойчивостта в управлението на риска; 3. Насърчаване на прозрачност и дългосрочност.

Във връзка с това ЕС успешно въведе три основни регламента:

 • Регламент за показателите за климата (ЕС 2019/2089) за подобряване на прозрачността и сравнимостта на методологиите, свързани с показателите за екологично, социално и корпоративно управление (ESG), като предоставя на инвеститорите яснота относно екологичната устойчивост на техните инвестиции.
 • Регламент за оповестяване на устойчивото финансиране (ЕС 2019/2088) за пренасочване на капиталовите потоци към устойчиви инвестиции чрез увеличаване на прозрачността от страна на участниците на финансовите пазари и консултантите относно рисковете за устойчивостта, като същевременно се гарантира по-единна защита на крайните инвеститори.
 • Регламент за таксономията (ЕС 2020/852), който установява хармонизирана таксономия за класифициране на финансовите продукти като устойчиви на ниво ЕС, като допълнително насърчава инвестициите в устойчиви дейности, като същевременно се обръща внимание на опасенията за „грийнуошинг“.

Социалната таксономия на ЕС

Платформата за устойчиви финанси към ЕС публикува доклад през февруари 2022 г. върху Социалната таксономия. Докладът обхваща ключови области като трудовите права, съвременното робство, социалното разнообразие и психичното здраве на служителите и дискутира как можем да адресираме сериозните проблеми свързани с тях в инвестициите. Основните цели, които таксономията си поставя, са три:

 1. Достоен труд (включително за работниците по веригата на стойността);
 2. Адекватен жизнен стандарт и благосъстояние за потребителите на продукти и услуги;
 3. Приобщаващи общности.

Всяка от целите, заедно с прилежащите им подцели, засягат ключови социални теми като:

 1. Засилване на социалния диалог, адекватно заплащане, здравословни и безопасни условия на труд, програми за повишаване на квалификационните умения, край на експлоатацията и детския труд, равни възможности за жените и т.н.;
 2. Безопасни продукти и услуги, дизайн, който да прави продуктите по-издръжливи и поправими, защита на личните данни, отговорни маркетингови практики, подобряване на достъпа до чиста питейна вода, здравословна храна, образование и т.н.
 3. Подобряване на достъпа до основни икономически инфраструктури, приобщаване на хора с увреждания, избягване и справяне с негативното въздействие на бизнес дейности върху общностите, зачитане на човешките права на общностите и подкрепа на свободата на изразяването, и други.

Заложените цели могат да бъдат насърчавани по различни начини, като таксономията на околната среда ги подрежда в три категории: намаляване на натиска върху околната среда, подобряване на състоянието на околната среда и подпомагащи дейности.

„Предложенията са в тясно съответствие със структурата на зелената таксономия на ЕС“, коментират от Асоциация за устойчиви инвестиции и финанси на Обединеното кралство (UKSIF). „Тези усилия за привеждане в съответствие са добре дошли – те биха могли да гарантират, че двете таксономии в бъдеще няма да преследват противоречиви крайни цели. И могат да позволят на инвеститорите да сравняват степента, в която средствата са приведени в съответствие с една от двете таксономии.“

Текущото и предстоящото законодателство в ЕС, свързано с ESG

Европейският съюз постепенно обявява редица нови ESG регулаторни мерки, които пряко повлияват дейността на компаниите в ЕС. Общоевропейската фондова борса Euronext прави преглед на нововъведените и предстоящите ESG регулации.

 1. Директива за докладване на корпоративната устойчивост (CSRD)

Променя изискванията за отчетност на Директивата за нефинансово отчитане (NFRD):

 • разширява обхвата на задължителното отчитане на ESG до всички големи компании и МСП, регистрирани на регулирани пазари
 • изисква външен одит за ESG доклади
 • прилага задължителни ESG стандарти с по-подробни изисквания за докладване.

Към предложението спадат не само проблемите на климата и околната среда, но и до фактори, свързани със социалното и корпоративното управление, като равенство, човешки права и свобода, справедливи условия на труд, бизнес етика и др.

Предложението е близо до финализиране, като окончателния текст подлежи на гласуване в пленарната зала на Европейския парламент. Прилагането на директивата ще става на три етапа в зависимост от вида на дружеството.

 1. Регламент на ЕС за зелените облигации (EUGBR)

Този регламент цели установяване на европейски стандарт за начина, по който компаниите и публичните органи могат да използват зелени облигации за набиране на средства на капиталовите пазари. Той включва предложения за:

 • изясняване на определението за зелени икономически дейности въз основа на Регламента за таксономията и намаляване на потенциалните рискове за репутацията на емитентите
 • стандартизиране на практиката на външен преглед и подобряване на доверието във външните прегледи чрез въвеждане на режим на доброволна регистрация и надзор.

Предложението трябва да подобри способността на инвеститорите да идентифицират висококачествените зелени облигации и да им се доверяват. Все още е в процес на въвеждане, като дискусията по темата между Комисията, Съвета и Европейския парламент в своите последни етапи. За момента се очаква пазарното прилагане да започне през 2024 г. или 2025 г., в зависимост от окончателния компромисен текст.

 1. Директива за надлежна проверка на корпоративната устойчивост (CSDDD)

Предлага хоризонтална рамка за насърчаване на приноса на предприятията, работещи на единния пазар, за зачитане на правата на човека и околната среда чрез:

 • установяване на корпоративно задължение за надлежна проверка за компаниите за идентифициране, прекратяване, предотвратяване, смекчаване и отчитане на отрицателните въздействия на ESG в техните собствени операции и вериги на стойността;
 • въвеждане на задължения за директорите на дружества от ЕС за създаване и надзор на прилагането на процеса на надлежна проверка и интегриране на надлежната проверка в корпоративната стратегия.

Директивата ще засегне големи компании от ЕС или компании извън ЕС, които са активни в ЕС (пълен обхват или целеви обхват в зависимост от оборота и броя на служителите). Малките и средните предприятия, включително микропредприятията, не са в обхвата, но могат да бъдат засегнати като изпълнители или подизпълнители на компании в обхвата. От компаниите, които имат за бизнес партньори МСП, се изисква да ги подкрепят, за да спазват мерките за надлежна проверка.

Предложението на Европейската комисия е в процес на разглеждане и обсъждане в Съвета и Европейския парламент. Датите за кандидатстване ще зависят от това дали дадена компания е в пълен или целеви обхват.

Хронологичен преглед на очакваните изисквания към ESG отчетността

Очаква се поетапно въвеждане на нови изисквания за ESG отчитане в ЕС към съгласуваните до момента текстове – Регламентът за разкриване на устойчиви финанси (SFDR), Регламентът за таксономията и Директива за докладване на корпоративната устойчивост (CSRD).

Трето тримесечие на 2022 г.

Регламентът за разкриване на устойчиви финанси – докладване на основни неблагоприятни въздействия във връзка с ключовите показатели за ефективност (KPI) за управление на активи, застраховане и финансови съвети.

Първо тримесечие на 2023 г.

Регламентът за таксономията – преходни показатели за ефективност за 2022 г.: Директивата за нефинансово отчитане (NFRD) включва информация за дейностите, изброени за отчитане на компаниите от обществен интерес за техния дял от оборота, произтичащ от съобразени с таксономията дейности и техния дял от CAPEX и OPEX, насочени към дейности, съобразени с таксономията.

Трето тримесечие на 2023 г.

Регламентът за разкриване на устойчиви финанси – докладване на основните неблагоприятни въздействия във връзка с ключовите показатели за ефективност

Първо тримесечие на 2024 г.

Директива за докладване на корпоративната устойчивост – компаниите от обществен интерес ще трябва да отчитат KPI за всички 6 екологични цели (въз основа на упражнението за 2023 г.): оборот + CAPEX и OPEX

Трето тримесечие на 2024 г.

Регламентът за разкриване на устойчиви финанси – докладване на основните неблагоприятни въздействия във връзка с ключовите показатели за ефективност (с данни, идващи от CSRD)

Първо тримесечие на 2025 г.

Директива за докладване на корпоративната устойчивост – големите предприятия ще трябва да отчитат KPI за всичките 6 екологични цели (въз основа на въведението от 2024 г.): оборот + CAPEX и OPEX

Първо тримесечие на 2026 г./ първо тримесечие на 2028 г.

Директива за докладване на корпоративната устойчивост – малките и средни предприятия, изброени в регулираните пазари, ще трябва да отчитат KPI за всичките 6 екологични цели (въз основа на въведението от 2024 г.): оборот + CAPEX и OPEX

Европейски стандарти за отчитане на устойчивостта (ESRS)

Европейската консултативна група за финансово отчитане (EFRAG) е в процес на разработване на стандартите, като първоначалният набор от предложени стандарти за отчитане трябва да бъде публикуван по-късно тази година и приет през лятото на 2023 г. В него ще се уточняват изискванията за оповестяване по стълбовете на ESG на обща база, а след това ще последва и допълнителен набор от специфични за конкретния сектор стандарти.

Консултативната група издаде пътна карта за разработване на стандартите и поредица от работни документи, където посочи съдържанието на някои от стандартите, които подготвя. Рамката ще изисква множество оповестявания, попадащи в определени категории във всеки от стълбовете „E“, „S“ и „G“, както следва:

E – Въздействие върху околната среда

Адаптация и смекчаване на ефектите от климатичните промени; водни ресурси; управление на ресурсите и кръгова икономика; замърсяване.

S – Социално въздействие и човешки права

Равни възможности за всички; условия на работа; уважаване на фундаменталните права и свободи, и демократични принципи и стандарти.

G – Корпоративно управление

Ролята на административните и ръководни органи във връзка с устойчивостта; основни функции на вътрешния контрол и системите за управление на риска с оглед на оповестяването устойчивостта на предприятието; бизнес етика и корпоративна култура, и антикорупционни политики; политическо обвързване и лобизъм; управление и качество на връзките с клиенти, доставчици и общности, засегнати от дейностите на предприятието, включително платежни практики.

Относно тези основни области на отчитане компаниите ще трябва да оповестяват информация за бизнес стратегията си и модела на управление и организация, за изпълнението и свързаните с това политики, поставени цели и ресурси, и за измерването на производителността.

ESG секторът се развива експоненциално, следвайки спешните нужда от устойчива трансформация и приоритетните аспекти съгласно Парижкото споразумение и поставените от ЕС цели в съответствие с него. Именно затова подготовката на компаниите за ESG отчитане още преди навлизане на регулациите е препоръчително, като ще даде възможност за полезна обмяна на опит и добри практики.

Запишете се за нашия бюлетин

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ