ESG News

„Експат“ стартира фонд за инвестиции в енергия и суровини

Споделяне:

Комисията за финансов надзор издаде разрешение за организиране на договорен фонд Expat Natural Resources (Експат Природни Ресурси). Фондът се управлява от “Експат Асет Мениджмънт” и инвестиционният му фокус е насочен към секторите енергия, суровини, индустриални метали. Подходящ е за инвеститори, които търсят постигане на висока доходност при поемане на висок риск и запазване на ликвидността на инвестициите.

Със създаването на този фонд българските индивидуални инвеститори ще имат лесен достъп до концентрирана експозиция върху енергийния и суровинен сектор. Expat Natural Resources ще има динамично управлявано портфолио с инвестиции преобладаващо в акции на енергийни и добивни компании, публично предлагани на световните борси, борсово търгувани фондове върху суровини и фючърси за суровини, благородни и цветни метали.

“Експат” инициира създаването на фонд с такава насоченост в продължение на опита и експертизата си в индивидуални портфейли, специфично насочени към секторите енергия и суровини, при управлението на които дружеството привлече като консултант водещия експерт в областта на енергетиката и природните ресурси Боян Рашев.

Основни характеристики на фонда

Незабавна ликвидност и възможност за по-динамично управление на експозицията към тези сектори. Фондът е от отворен тип, индивидуалните инвеститори имат достъп до дяловете на фонда чрез управляващото дружество Експат Асет Мениджмънт, където поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове ще се приемат всеки работен ден.

Без данък върху капиталовите печалби. Съгласно българското законодателство печалбата от инвестиции в договорни фондове, регистрирани в ЕС, е освободена от данък за български физически и юридически лица.

Възможност за инвестиции с малки суми, включително и като елемент от по-диверсифицирано портфолио или с периодични вноски.

По-ниски транзакционни разходи, сравнено с инвестиции в пакет индивидуални инструменти.

Не разпределя дивиденти. Печалбата и получените от позициите дивиденти се реинвестират, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите.

Задължително оповестяване на рисковете

Договорен фонд Expat Natural Resources е с високорисков профил. Фондът попада в категория 7 от 7-степенната скала на индикатора предвид високата волатилност на подлежащите активи.

Пазарният риск се изразява във възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни изменения в стойността на финансовите инструменти, част от портфолиото на фонда. Инвестициите в дялове на договорен фонд не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция и предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на фонда. Други рискове – ликвиден, кредитен, лихвен, данъчен, регулатoрен, политически, операционен, ценови, валутен риск, риск от концентрация, системни рискове, риск при корпоративни събития, събития и др. Повече информация за рисковете може да се намери в Проспекта на фонда.

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ